Instruktioner

HJEM >> INSTRUKTIONER

INSTRUKTIONER

Motorinstruktion

Gældende for

CROCODILLEN

Specifikation

Motor:


•Brændstof: Blyfri benzin, gerne 100 oktan

•Hovedtank:  30 liter

•Nødtank: 5 liter i kistebænk bag styrepult

•Forbrug ca. 1,25 liter i timen ved fart på ca. 4,5 knob


Opstart

Følgende procedure følges for at opnå problemfri opstart:•Tilslut strøm - strømforsyning findes i kistebænk bag styrepult. Isæt nøgle i strømafbryder og drej til vandret stilling

•Gashåndtag sættes i lodret stilling (frigear) og tryk på sort knap på gashåndtaget og giv halv gas

•Isæt tændingsnøgle. Drej nøgle og motor starter. Hvis motoren ikke starter, gentages proceduren. Hvis motoren er kold, skal tændingsnøglen trykkes ned. Pump evt. på benzintankens gummibold, der findes i motorrummet.

Efter sejlads

Følgende procedure følgers:


•Sluk for tænding og udtag tændingsnøgle

•Afbryd strømforsyning og udtag nøgle

•Båden afrigges og fortøjes forsvarligt.

•For at undgå at vand samler sig i kalechen, skal de 2 teleskopstænger anbringes på kistebænken foran styrepulten og toppen af stængerne placeres i de dertil beregnede huller i kalechen


Seneste revision

Januar 2022, Crocodillepasserne

Udlånsregler

Gældende for

CROCODILLEN

Forudsætning for lån

Båden kan udlånes til aktive medlemmer af Bådlauget, der opfylder nedenstående krav:

•Låner skal være højeste ansvarlige ombord

•Låner skal have erhvervet speedbådskørekort, duelighedsbevis i sejlads eller højere relevant nautisk uddannelse

•Låner skal have gennemgået Bådlaugets specifikke øvelsessejlads, som pt. omfatter ca. 2 timers sejlads i havnen med en instruktør, hvor man viser at man kan håndtere båden og er kendt med afmærkningerne i Københavns havn

•Efterfølges af ca. 2 timers sejlads uden instruktør, hvor færdighederne indøves

•Låner skal være fyldt 18 år

•Låner skal have folkeregisteradresse på Halvtolv

Brugsafgift

Første 3 timer: kr. 200,00

Efterfølgende timer á kr. 50,00


Sammenlagt låneperiode pr. gang er begrænset til fra solopgang til midnat.


Booking og betaling skal være foretaget efter de gældende regler.


Bådlauget afholder udgifter til brændstof. Kvittering for indkøbt brændstof refunderes af kasseren.


Sæson

Udlåning kan ske i perioden fra standerhejsning til standerstrygning dog forudsat at båden er klargjort og søsat ved standerhejsning

Før, under og efter sejladsen

Der henvises til praktisk instruktion for anvendelse af båden.

Styrmanden skal have gjort sig bekendt med vejrudsigten.

Styrmanden skal udpege redningsveste og sikkerhedsudstyr samt give relevant sikkerhedsinstruks i forhold til den påtænkte sejlads.


Skader eller mangler

Låner er ansvarlig for opståede skader i låneperioden og dækker de økonomiske konsekvenser af skaden. Såfremt skaden kan dækkes af bådens forsikring, dækker låner selvrisiko (p.t. kr. 1500,00).

Karantæne


Seneste revision

Såfremt en bruger gentagne gange ikke har overholdt ovenstående regler eller den praktiske instruktion for anvendelse af båden, eller ved grov uagtsomhed har påført båden skader, kan bestyrelsen fratage medlemmet retten til at låne båden resten af sæsonen. Ved gentagelsestilfælde vil fortsat låneret blive besluttet på førstkommende generalforsamling.August 2018, Crocodillepasserne & Bådlaugets bestyrelse

Praktisk instruktion

Gældende for

CROCODILLEN

Før sejladsen

Det påhviler låner inden sejladsen at:

•Sikre at der er redningsveste i korrekte størrelser til alle ombordværende.

Værftet anbefaler maks. antal personer til at være 7 og maksimal vægt af personer, gods og motor ikke overstiger 780 kg.

Søfartsstyrelsen informerer om, at om bord på ethvert skib skar der være en fører. Det er førerens ansvar at vurdere hvor mange personer fartøjet kan medføre under hensyntagen til foreliggende omstændigheder, herunder vind, vejr, sejladsområde, fabrikantens anbefalinger m.v. Crocodillepasserne anbefaler ved havnesejlads i roligt vejr at der godt kan være 8 – 9 personer inkl. børn, men som nævnt, er det alene føreren ansvar at vurdere og bestemme hvor mange, der kan være om bord.

•Sikre at der er førstehjælpskasse, pøs, horn, batterilygte, pagajer, pulverslukker, anker-udrustning og at udstyret er funktionsdygtigt

•Sikre at der er rigeligt brændstof til den planlagte tur med nødvendig sikkerhedsmargin. Ved start skal benzinmåleren mindst vise ½ fuld tank og nødtanken skal være fuld

•Have gjort sig bekendt med vejrudsigten

•Udfylde bådkort med dato, afgangstid, låners navn mobilnummer og antal ombordværende i alt samt forventet mål og returtidspunkt. Bådkortet placeres i holderen i bådskuret


Hvis båden ikke overtages i rengjort/klargjort stand påtales dette overfor den forrige lejer, og udbedring aftales mellem parterne. Hvis dette ikke gøres, påhviler klargøringen en selv. Kun i særlige tilfælde kontaktes en bådrepræsentant.

Under sejladsen

Det er brugerens ansvar under hele sejladsen at sørge for at sejladsen foregår i henhold til søvejsreglerne og at sejladsen er forsvarlig for båden, de ombordværende og andre på vandet.


Under sejlads er det vigtigt at holde klar af lavvandede områder (bl.a. i Københavns Sydhavn), for at undgå grundstødning. Dette vil nemt resultere i skade på propellen og bådens bund, hvilket påfører unødige omkostninger til udbedring.


Ved sejladsen skal man optræde som gode repræsentanter for Halvtolv.


I tilfælde af motorhavari, som ikke kan udbedres, må man kontakte andre af Bådlaugets bådejere (se telefonlisten) og få hjælp til slæb til Halvtolv.

Efter sejladsen

Efter sejladsen skal man:


•Sørge for korrekt affendring og fortøjning

•Rengøre båden og fjerne affald og flasker

•Påmontere kalechen For at undgå at vand samler sig i kalechen, skal de 2 teleskopstænger anbringes på kistebænken foran styrepulten og toppen af stængerne placeres i de dertil beregnede huller i kalechen

•Sørge for at evt. våde redningsveste og hynder bringes til tørring

•Notere eventuelle skader og mangler i skades- og mangelbog. Af notatet skal det fremgå, hvis fortsat sejlads før udbedring ikke skønnes muligt.  Yderligere skal en Crocodillepasser straks efter hjemkomst underrettes om hændelsen såfremt fortsat sejlads før udbedring ikke skønnes muligt, ligesom der skal redegøres for, hvad man har gjort og/eller vil gøre for at udbedre skaden.

•Hænge nøgler i nøgleskab


Såfremt tanken er mindre en halvt fuld, skal man efterfylde med benzin fra benzinskabet og foranledige at der bliver købt yderligere brændstof for at undgå at næste bruger løber tør for benzin.

Sejladsområde

Øresund, begrænset til Tårbæk Havn mod nord og rundt om Amager i syd.

Motorbetjening

Se separat beskrivelse

Vedligeholdelse

For- og efterårsklargøring, samt løbende vedligehold påhviler brugerne i koordination med Crocodillepasserne.

Seneste revision

Juli 2022, Crocodillepasserne

Øvelsessejlads og bådrepræsentanter:

Gældende for

CROCODILLEN

Generelt

For at kunne blive godkendt som låner, skal medlemmet bl.a. have gennemført en øvelsessejlads.

Øvelsessejlads

Øvelsessejladsen består at 2 moduler, hver af cirka 2 timers varighed.


Øvelsessejladserne arrangeres af  Crocodillepasserne og gennemføres for op til 4 personer ad gangen.


Tilmelding sker til Crocodillepasserne.


Første modul gennemføres sammen med en Crocodillepasser og indeholder bl.a.:


•Gennemgå opstartsprocedure

•Gennemgå sikkerhedsudstyr

•Lette fra fast fortøjningsplads ved bolværk

•Svaje i snævert farvand

•Gennemføre manøvreringsprøve (mand over bord manøvre eller tilsvarende)

•Demonstrere kendskab til søvejsreglerne

•Demonstrere kendskab til betydningen af afmærkningssystemer i Københavns havn

•Lægge til fast fortøjningsplads ved bolværk

•Gennemgå afrigningsprocedure


Andet modul består i at gennemføre første modul uden Crocodillepassere.

Seneste revision

Januar 2022, Crocodillepasserne